Privacy Statement

Home » Privacy Statement

VerhoogICT B.V. met het KvK-nummer: 77210832, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Contactgegevens:

FG: Robin Verhoog
Telefoonnummer:  010-3007152
E-mailadres: info@verhoogict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VerhoogICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website en internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VerhoogICT verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming:

VerhoogICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

VerhoogICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

VerhoogICT verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet.

De website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VerhoogICT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verhoogict.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VerhoogICT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VerhoogICT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze via info@verhoogict.nl. VerhoogICT heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Geavanceerde beveiligingssoftware;
– Persoonsgegevens worden uitsluitend met sterke versleuteling opgeslagen en verwerkt;
– Alle ICT-systemen worden periodiek voorzien van de laatste beveiligingsupdates- en worden regelmatig hierop getest;
– TLS (Transport Layer Security). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
– SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
– -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vragen:

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via: https://www.verhoogict.nl/contact/


Privacy statement – English Version

VerhoogICT, listed in the Chamber of Commerce under number 77210832, is responsible for the processing of personal data as laid out in this Privacy Statement.

Contact information:

Data Protection Officer: Robin Verhoog
Phone number: 010-3007152
E-mail: info@verhoogict.nl

The personal data that we process:

VerhoogICT processes your personal data after you have made use of our services and/or because you have provided us with the data yourself.

Here is an overview of the personal data that we process:
First and last names, address information, phone numbers, e-mail and IP-addresses, information acquired through correspondence and by phone, data about your activities on our website, internet browser and the type of device that is used.

Sensitive and/or unusual personal data that we process:

Our website and/or service do not have the intention to process information concerning visitors of our website who are under the age of 16 unless a parent or legal guardian has granted consent.

To what aim and on what basis do we process personal data:

VerhoogICT processes your personal data in order to carry out the contract.

Automated decision-making:

VerhoogICT does not make decisions based on automated processing concerning affairs that could carry (significant) consequences for people. The decisions that are made are made by computer programs or systems without there being a person as intermediary.

How long we save personal data:

VerhoogICT does not save your personal data any longer than needed and only uses it in order to achieve the goals for which it had been gathered in the first place.

Sharing personal data with third parties:

VerhoogICT will not share your personal data with third parties, unless we are required to do so on basis of the law.

The website makes use of Google Analytics. Google Analytics is a web analytics service that keeps track of statistics concerning the website’s visitors.

Viewing, editing or erasing personal data:

You have the right to view, revise, or erase your personal data. You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data or object to the processing of your personal data by VerhoogICT. You also have the right to data portability.
This entails that we can send your personal data to either yourself or another at your request and with your permission.
You can send your request to view, edit, erase or transfer your personal data, as well as withdrawing consent or objecting to the processing of your personal data to info@verhoogict.nl

In order to confirm that the request to view your personal data has been made by you we will need a copy of your ID sent to us along with the request. Please make sure that your passport picture, the MRZ (machine readable zone: the line of numbers at the bottom of your passport), the passport number, and your social security number (BSN) have all been marked black in order to safeguard your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but always within four weeks. VerhoogICT also wants to inform you that you have the possibility to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we safeguard personal data:

VerhoogICT takes the safeguarding of your personal data very seriously and will take appropriate measures in preventing abuse, loss, unauthorized access, unwanted publication or unauthorized editing of your personal data. If you have the impression that your personal data is not safeguarded properly or if there are signs of abuse, please contact us via info@verhoogict.nl. VerhoogICT has taken the following measures in order to safeguard your personal data:

– Advanced security software;
– Personal data is saved and processed solely under the protection of strong encryption;
– All ICT systems are periodically updated with the latest security updates and are regularly tested in this regard;
– TLS (Transport Layer Security). We will only send your personal data via a secure internet connection. This can be seen in the address bar ‘https’ and the padlock symbol in the address bar;
– SPF is an internet standard that we use in order to prevent you from receiving emails under our name that are either spam, contain viruses, or are trying to get a hold of personal data or login details;
— DNSSEC is an extra layer of security (in addition to DNS) used to convert a domain name (#company_website) to the IP address (server name) linked to it; it is provided with a digital signature. You can automatically have this signature verified. This way we can prevent you from being redirected to a false IP address.

Questions:

If you have any questions regarding our privacy policy please contact us via: https://www.verhoogict.nl/contact/

Hulp nodig bij het beheren en managen van uw ICT?